Blog

TERECHT ONTSLAG OP STAANDE VOET WEGENS DIEFSTAL

In een winkel heeft een klant € 20 extra gepind. De klant meldt later aan de bedrijfsleider dat zij dit extra bedrag helemaal niet heeft ontvangen. Op de camerabeelden is te zien dat de winkelmedewerkster bij het afrekenen aan de bewuste klant geen € 20 heeft gegeven. Ook is er geen positief kasverschil geconstateerd. De winkel ontslaat de winkelmedewerkster op staande voet wegens diefstal: de kas zou immers een teveel van € 20 moeten hebben. De winkelmedewerkster stapt op haar beurt naar de rechter. De rechter heeft als volgt beslist: http://pos.li/FNEG

Locatie: Rechtbank Midden-Nederland

Lees meer

MOEDER GEEFT ZOON CONTRACT ZONDER DAT STICHTING DIT WEET

Twee jaar lang kreeg haar zoon betaald voor werk dat hij niet deed. Hij had een contract voor onbepaalde tijd bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg, echter zonder medeweten van het bestuur van de stichting. Zij dachten na een aantal tijdelijke contracten afscheid van hem te hebben genomen. Het was het idee geweest van zijn moeder, hoofd personeelszaken en financiën bij de stichting, om haar zoon opnieuw aan te nemen. Al twee jaar ontving hij iedere maand een salaris en declareerde hij reiskosten, zonder ook maar één schilderij te restaureren. Lees hier meer: http://pos.li/FNEm

Lees meer

ONTSLAG OP STAANDE VOET BUSCHAUFFEUR WEGENS DUBBELE VERKOOP VERVOERSBEWIJZEN

Een buschauffeur is op staande voet ontslagen omdat hij eerder verkochte vervoersbewijzen opnieuw zou hebben verkocht. De kantonrechter volgt Connexion in het ontslag op staande voet. Het Hof oordeelt evenwel dat er onvoldoende bewijs is dat de buschauffeur de vervoersbewijzen tweemaal zou hebben verkocht en de opbrengst in eigen zaak heeft gestoken. Het Hof heeft als volgt beslist: http://srln.io/8wrvz
Locatie: Gerechtshof Amsterdam

Lees meer

ONTBINDING ARBEIDSOVEREENKOMST; BEWIJSWAARDERING (ERNSTIG) VERWIJTBAAR HANDELEN WERKNEMER

Een werknemer heeft opzettelijk agendaposten van een collega uit digitale schadedossiers verwijderd. Het hof is van oordeel dat een dergelijke handelwijze niet strookt met de beginselen van vertrouwen en integriteit die het bedrijf van haar medewerkers mag verlangen. Er is sprake van verwijtbaar handelen fat ontbinding rechtvaardigt. Echter, anders dan de kantonrechter, is het hof van oordeel dat er onvoldoende aanleiding is om het handelen van aan te merken als ‘ernstig verwijtbaar’. Dus wel verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar. Dat heeft gevolgen voor de aanspraak op transitievergoeding: http://srln.io/oqs01
Locatie: Gerechtshof Den Haag

Lees meer

OPZEGGING ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR WERKNEMER? WERKNEMER VORDERT DOORBETALING VAN LOON

Op een vrijdag heeft de Hongaarse werknemer vrij gevraagd voor de maandag erop, omdat hij naar Hongarije wilde gaan. Dit werd geweigerd, omdat het te kort van tevoren was aangevraagd en omdat er dan onvoldoende bezetting zou zijn. Voordat hij naar huis ging, is hem een formulier ter ondertekening aangeboden. Het betrof een aankruisformulier dat zowel diende voor het aanvragen van verlof als voor ontslagname. De werknemer stelt dat hij in de veronderstelling was dat hij een vakantie-aanvraag ondertekende. Op het formulier had de werkgever echter ingevuld dat de werknemer per komende zaterdag ontslag nam. Is dit een eigen ontslag? De rechter heeft als volgt beslist: http://srln.io/d7xgp
Locatie: rechtbank Oost-Brabant

Lees meer

EEN ONGELUK ZIT IN EEN KLEIN HOEKJE: BEDRIJFSONGEVALLEN

Een werkneemster valt van de trap terwijl zij een bureaustoel naar boven sjouwt op haar werk. Zij raakt volledig arbeidsongeschikt en vordert schadevergoeding van de werkgever. De werkgever verweert zich dat sprake is van een huis-tuin-keuken ongeval en dat zij niet aansprakelijk is. Zonder resultaat: De rechter heeft als volgt beslist: http://srln.io/bdnph

Locatie: Rechtbank Noord-Holland

Lees meer

Bij verbetertraject niet alleen goed documenteren, maar ook duidelijk stellen dat ontslag volgt bij uitblijven verbetering!

Recent heeft de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:3411) een uitspraak gedaan, waarin is aangegeven dat de werkgever bij kritiek op het functioneren niet alleen een \'echt\' verbetertraject moet doorlopen, maar ook moet aangeven dat ontslag volgt als verbetering uitblijft. De enkele opmerking van de werkgever dat \'minder plezierige maatregelen\' zullen volgen, is volgens de rechtbank niet duidelijk genoeg

Lees meer

KORT GEDING. STATUTAIR DIRECTEUR OF TOCH EEN GEWONE WERKNEMER?

Een statutair directeur wordt middels een aandeelhoudersvergadering ontslagen. Deze statutair directeur blijkt echter helemaal geen statutair directeur te zijn. De directeur was wel, met zijn medeweten overigens, ingeschreven als bestuurder bij de KvK. De functie Director Strategy & Development viel onder de CEO. Het bedrijf agendeert het ontslag op een AVA, maar de kantonrechter steekt daar een stokje voor. Een benoemingsbesluit op papier ontbreekt en dat breekt het bedrijf op. De rechter heeft als volgt beslist: http://srln.io/bqo4l
Locatie: Rechtbank Oost-Brabant

Lees meer

Doen of niet doen: het slapend dienstverband

Veel werkgevers beeindigen na 104 weken ziekte de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet. De loondoorbetaling stopt dan doorgaans immers dus het kost geen geld meer. Dit is niet zonder risico: de werknemer kan (gedeeltelijk) herstellen en zich weer melden voor (aangepast) werk. In dat geval herleeft de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar, geldt er weer een opzegverbod en kan de werkgever de overeenkomst niet opzeggen wegens langdurige ziekte. Reparatiewetgeving is in de maak maar nog geen wet. Het plan houdt in dat het betalen van de transitievergoeding vervalt voor werkgevers die 104 weken loon hebben doorbetaald.

Lees meer

Nevenactiviteiten tijdens ziekte?

Een parttime kassière bij een supermarkt heeft sinds 2008 last van schouderklachten. In 2015 valt zij vanwege o.a. deze klachten ziek uit. Op een gegeven moment komt het bedrijf erachter dat de werkneemster in 2013 een eigen schoonheidssalon is begonnen waar zij kennelijk geen last van haar klachten heeft. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen. Volgens de kantonrechter terecht. In hoger beroep beslist het Hof echter anders. Volgens het Hof bestond er tussen partijen geen afspraak over het door de werknemer informeren van de werkgever over nevenwerk. In de toepasselijke CAO staat weliswaar een verbod op nevenwerk, maar alleen als de werknemer een fulltime dienstverband heeft. De juiste sanctie was een loonmaatregel (en geen ontslag). Het belemmeren of vertragen van de re-integratie wordt tenslotte gesanctioneerd met het verval van het recht op loon.
Hof Arnhem-Leeuwarden 13 januari 2017
Tip: neem in het verzuimprotocol / handboek expliciet de verplichting op van het melden van nevenwerkzaamheden.

Lees meer

ROC aansprakelijk voor val docent tijdens buitenschoolse schaatsactiviteit?

Werknemer is in de functie van mentor/loopbaanbegeleider en docent werkzaam bij ROC. Werknemer was, net als een aantal andere docenten en collega’s van de Sportdesk, op maandag 23 januari 2012 aanwezig bij een schaatsactiviteit. Tijdens het schaatsen is werknemer ten val gekomen, waarbij hij met zijn hoofd op het ijs terecht is gekomen. Hij heeft daarbij een postcommotioneel syndroom opgelopen. Werknemer stelt ROC ex artikel 7:658 BW aansprakelijk voor zijn schade.

Lees meer

Bovenwettelijke vakantiedagen zieke werknemer

Op grond van art. 7:634 BW heeft elke werknemer jaarlijks recht op vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie. Een werknemer met een fulltime dienstverband (40 uur) heeft derhalve een wettelijke aanspraak op twintig vakantiedagen...

Lees meer

Practical jokes (auto verzetten, pak brinta aan onderzijde openmaken) reden voor ontbinding?

De kantonrechter Leeuwarden oordeelde op 20 januari 2016 in een zaak waarbij een werknemer zogeheten \'practical jokes\' op zijn werk had uitgehaald maar de werkgever was allesbehalve \'amused\'. Werknemer is in dienst getreden bij Stichting Talant (hierna: Talant), een organisatie die zorg, hulp en ondersteuning verleent aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. Werknemer was laatstelijk werkzaam in een woning van Talant, waar een groep van negen cliënten van Talant woont.

Lees meer

Ontslag op staande voet na zonder toestemming demonteren van ‘klemschalen’ en ‘oud ijzer’ zonder waarde?

Niet zelden wordt bij het meenemen van spullen zonder toestemming door een werknemer in reactie op een ontslag op staande voet, gesteld dat het waardeloze spullen zouden zijn \' die anders zouden zijn weggegooid\'. In een uitspraak van 22 december 2015 heeft de kantonrechter Alkmaar aangegeven dat de waarde van spullen niet doorslaggevend is. Wat was er aan de hand?

Lees meer

Ontslag op staande voet monteur met alcoholverslaving die opnieuw in de fout gaat. Gewaarschuwd mens telt voor twee?

Het ontslag van een alcoholverslaafde werknemer kent de nodige haken en ogen omdat de verslaving doorgaans als ziekte wordt aangemerkt, hetgeen aan opzegging in de weg kan staan. Op 12 januari 2016 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin het ging over een alcoholverslaafde werknemer die bij herhaling in de fout was gegaan, waarop de werkgever ontslag op staande voet had verleend.

Lees meer

Billijkt het nuttigen van alcohol door begeleidster tijdens een uitje met cliënten met een verstandelijke handicap en/of psychische problemen dat de a

Een interessante kwestie van de kantonrechter Assen van 12 januari 2016. Wat was er aan de hand? De stichting Promens Care is een zorginstelling voor cliënten met een verstandelijke handicap en/of psychische problemen. Werkneemster is op 1 januari 2011 in dienst getreden bij Promens Care. Binnen Promens Care geldt een gedragscode. In die gedragscode staat onder meer ten aanzien van alcohol en drugs verwoord dat het gebruik ervan door medewerkers onder werktijd verboden is.

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst schoonmaakmedewerkster wegens diefstal van drank van een bewoner. Ernstig verwijtbaar handelen?

Een interessante zaak van de kantonrechter Amsterdam van 17 december 2015. Wat was er aan de hand? Werkneemster is in dienst van Hago in de functie van werknemer algemeen schoonmaakonderhoud. Omdat er volgens Hago drank verdween als werkneemster bij een bewoner had schoongemaakt, is op 22 september 2015 in het schoonmaakkarretje van werkneemster gekeken en is een waterflesje, gevuld met jonge jenever, aangetroffen. Werkneemster zelf rook naar drank.

Lees meer

‘Dan is daar de deur, dan mag je gaan’: een voorstel tot beëidinging zonder opzegtermijn?

Op een van de laatste dagen van 2015 heeft het gerechtshof Den Bosch een arrest gewezen over een situatie die zich in de dagelijkse praktijk regelmatig voordoet: in het vuur van de strijd wordt door de werkgever geroepen \'dan is daar het gat van de deur!\'. Maar betekent dit dat de werkgever voorstelt de arbeidsovereenkomst per direct te beeindigen, zonder opzegtermijn?

Lees meer

Au pair is werkzaam geweest op basis van een arbeidsovereenkomst. Werkgever wordt veroordeeld tot nabetaling. In casu met kost en inwoning corresponde

De positie van een au pair is niet altijd benijdenswaardig, zo blijkt uit een vonnis van de kantonrechter Amersfoort van 16 december 2015. Wat was het geval: X (Bulgaarse nationaliteit) is sinds 2008 als au pair werkzaam voor Y. Zij ontving, naast kost en inwoning, van Y als vergoeding voor 130 gewerkte uren per maand een bedrag van € 340 (de standaard au pair allowance). Op 22 februari 2013 heeft X zich ziek gemeld en is de liefde van het gastgezin (kennelijk) over.

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst alcoholverslaafde werknemer wegens verstoorde arbeidsrelatie.

Een zaak van de kantonrechter Arnhem van 13 nvember 2015. Werknemer is met ingang van 1 september 2005 dienst getreden. Laatstelijk was hij werkzaam in de functie van senior hoofd administratie. Werknemer lijdt aan een angststoornis en een alcoholverslaving. Met ingang van november 2013 meldt werknemer zich ziek. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond van verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer (art. 7:669 lid 3 onderdeel e BW), subsidiair

Lees meer

Is sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring, als een werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent onder protest en onder voorbehoud?

Een interessante kwestie van de rechtbank Rotterdam (28 augustus 2015). Werkneemster werkt sinds 1 april 1981 bij Eneco. In 2010 is zij gaan werken in het CBL-team. In 2013 is haar medegedeeld dat de CBL-portefeuille afnam en dat zij actief op zoek diende te gaan naar een andere functie en januari eind 2014 dat haar functie 1 april 2014 kwam te vervallen.

Lees meer

Secretaresse wordt door werkgever verplicht nauwsluitende satijnen kleding te dragen, op hoge hakken te lopen en wordt genegeerd en beledigd als zij h

Wegens disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie verzoekt werkgever ontbinding (art. 7:685 BW) van de arbeidsovereenkomst van de secretaresse. Haar is een laatste kans geboden te verbeteren, maar deze heeft zij niet gegrepen. Vervolgens is een arbeidsconflict ontstaan, omdat zij werkgever opeens grovelijk en onterecht beticht van seksuele intimidatie.

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens verrichten werkzaamheden bij derden tijdens arbeidsongeschiktheid?

Regelmatig krijgen wij de vraag of een werkgever moet accepteren dat zijn zieke werknemer elders (wel) aan het werk is. Deze vraag moest de rechter te Den Haag ook beantwoorden in een zaak die op 24 juli 2015 heeft gespeeld. Wat was er aan de hand? Werknemer is sinds 2004 in dienst van - what\'s in a name? - Jobcenter.

Lees meer

Geen ontbinding zonder kenbare regels over pinnen voor zorgbehoevende en melden van notariële volmacht, kunnen fouten door werkneemster niet worden ge

De eerste beschikkingen onder de nieuwe WWZ sijpelen langzaam binnen en maken duidelijk dat de lat voor het verkrijgen van ontbinding sinds 1 juli 2015 hoog is komen te liggen. In de zaak van 16 september 2015 (kantonrechter Zaanstad) speelde het volgende. Werkneemster is op 4 februari 2008 in dienst getreden bij Novum.

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens het wegnemen van een sigaret van een collega?

De kantonrechter Roermond diende onlangs (6 augustus 2015) te oordelen over de vraag of het wegnemen van een sigaret van een collega, een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Werknemer is sinds 1 oktober 2007 in dienst in de functie productiemedewerker C. Op 13 mei 2015 is werknemer op staande voet ontslagen wegens het zonder toestemming één c.q. meerdere sigaretten van een collega meenemen.

Lees meer

Ontbindende voorwaarde, inhoudende dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de no-riskpolis komt te vervallen, is rechtsgeldig.

Een enigszins technische uitspraak deze week van de kantonrechter Maastricht van 3 augustus 2015 over een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst. Werkgevers hebben wel eens de wens om een dergelijke voorwaarde op te nemen omdat bij het in vervulling gaan van de voorwaarde, de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt (dus zonder dat toestemming voor opzegging van UWV is vereist, of de rechter moet ontbinden).

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst Toezichthouder DNB, omdat zij zich zodanig heeft gedragen dat derden de conclusie kunnen trekken dat zij zich bezighoud

Een zaak die enige tijd geleden uitgebreid in het nieuws was onder meer omdat het tijdschrift Quote een artikel over de kwestie had gepubliceerd. Wat was het geval? Werkneemster is sedert 1 februari 2006 in dienst van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) en was laatstelijk werkzaam in de functie van Toezichthouder trustkantoren en betaalinstellingen.

Lees meer

Bank handelt jegens voormalig werknemer onrechtmatig door aan nieuwe werkgever te melden dat werknemer op staande voet is ontslagen vanwege onacceptab

Regelmatig wordt de vraag gesteld wat je als voormalig werkgever wel (of niet) mag (moet) vermelden indien een potentiele nieuwe werkgever referenties navraagt. In een uitspraak van de rechter te \'s-Hertogenbosch van 29 juli 2015 kwam dit ook aan de orde en werd duidelijk dat \'te veel\' vertellen niet zonder gevolgen blijft.

Lees meer

Werkgever aansprakelijk voor val over stofzuigerslang en op stoeprand?

Werkgeversaansprakelijkheidskwesties blijven interessant. Vandaar deze week een recente zaak die over dit leerstuk gaat en waarover de Hoge Raad op 26 juni 2015 heeft geoordeeld. Wat was het geval? Werknemer had een bestelbus eerst schoongemaakt en ging deze daarna stofzuigen.

Lees meer

Arboned is aansprakelijk voor beroepsfout bedrijfsarts waardoor psychische behandeling te laat is aangevangen en aan werkgever een loonsanctie is opge

Wederom een aansprakelijkheidszaak waarbij de arbodienst aansprakelijk werd gehouden voor verkeerde advisering in een re-integratietraject (rechtbank Midden-Nederland 10 juni 2015). Wat was het geval? Van 1 april 2008 tot 1 november 2014 heeft Arboned de arbodienstverlening voor Strukton verzorgd.

Lees meer

Geen sprake van ‘opzet of bewuste roekeloosheid’ bij bedrijfsongeval na drie bier en een joint.

Aviation is een bedrijf dat vliegtuigen van een nieuw uiterlijk voorziet. In dat kader vinden onder meer
schilderwerkzaamheden aan de buitenzijde van vliegtuigen plaats. Werknemer heeft vanaf 14 mei 2010 via het Britse uitzendbureau Roevin Management Services Ltd. bij Aviation gewerkt. Zijn werk hield onder meer in het verwijderen van oude verflagen van vliegtuigen.

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst zwangere en arbeidsongeschikte Senior Accountmanager wegens verstoorde arbeidsrelatie

Regelmatig horen wij dat mensen veronderstellen dat ziekte of zwangerschap in de weg staan aan ontslag. Tot op zekere hoogte geldt er in die gevallen een opzegverbod doch dit is niet hetzelfde als een volledige ontslagbescherming: opzeggen is een andere manier om de arbeidsovereenkomst te laten eindigen dan ontbinding. Opzegging vindt plaats door de werknemer (na vooraf gekregen toestemming van UWV Werkbedrijf), ontbinding wordt uitgesproken door de rechter.

Lees meer

Voldoet een werkgever aan de aanzegverplichting door bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een einddatum overeen te komen?

Op 13 mei 2015 heeft de kantonrechter Utrecht zich uitgesproken over het in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd reeds aanzeggen dat na ommekomst van de bepaalde duur, geen verlenging zal plaatsvinden. In de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat de arbeidsovereenkomst op 31 december 2014 van rechtswege eindigt.

Lees meer

Ontslag op staande voet na whatsapp-berichten over leidinggevende (en meesturen foto grafsteen)?

We zien in de rechtspraak steeds vaker zaken die verband houden met het gebruik van mobiele devices en de werkzaamheden. Zo ook in de zaak die behandeld is door de kantonrechter Haarlem op 21 januari 2015. Het volgende was het geval. Werknemer (48 jaar) is op 25 januari 1999 bij (de rechtsvoorgangster van) Burg in dienst getreden. Hij is werkzaam in de functie Lijnoperator B. Werknemer heeft kritiek op de wijze waarop leiding wordt gegeven binnen Burg.

Lees meer

Werknemer vernietigt vaststellingsovereenkomst wegens dwaling nadat ex-werkgever geen integriteitsverklaring heeft willen afgeven

Deze week een interessante kwestie uit de financiele wereld (Hof Amsterdam 17 maart 2015). Wat was er aan de hand? Werknemer heeft bij de Rabobank gewerkt in de functie van accountmanager. Nadat de Rabobank een anonieme klacht over hem had ontvangen, zijn partijen met elkaar in gesprek gegaan.

Lees meer

Arbeidsovereenkomst met payrollwerkgever om vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te realiseren, is een constructie waar doorheen moet worden

In een vonnis van de kantonrechter Assen van 1 mei 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:2205) prikt de kantonrechter door een ‘payrollconstructie’ heen, waar gepoogd werd aan de werking van de ketenregeling te ontkomen.

Lees meer

Zieke werkneemster voldoet niet aan re-integratieverplichtingen en weigert stelselmatig op werk te verschijnen. Arbeidsovereenkomst wordt wegens een d

Een interessante kwestie die speelde bij de rechtbank R\'dam (22 april 2015) omdat het ging om een werkneemster die onvoldoende meewerkte aan haar re-integratie volgens de werkgever. Werkneemster is in 2008 in dienst getreden van werkgever. Sinds 15 augustus 2013 is werkneemster arbeidsongeschikt.

Lees meer

Is een arbeidsovereenkomst vernietigbaar als een werknemer (medische) informatie verzwijgt die van invloed is op de functie?

Een interessante zaak deze week van de rechtbank Maastricht (29 april 2015). Centraal in deze zaak stond de vraag of een arbeidsovereenkomst teruggedraaid kon worden omdat de werknemer volgens de werkgever medische informatie had verzwegen, die - als de werkgever deze wel had gehad - van invloed was geweest op haar besluit met de werknemer in zee te gaan.

Lees meer

Is de arbodienst aansprakelijk voor loonsanctie die werkgever moet betalen door (onjuist) advies arbodienst?

In een re-integratietraject volgt de werkgever de adviezen van de arbodienst op. Dit betekent dat de werkgever nogal afhankelijk is van de arbodienst en moet kunnen vertrouwen op de juistheid van diens adviezen. Soms krijgt de werkgever een loonsanctie wegens een foutief re-integratietraject. Wat als de werkgever dan de adviezen van de arbodienst heeft opgevolgd en dus de arbodienst eigenlijk aan de wieg staat van de gewraakte fout?

Lees meer

Werkneemster is van 10 maart 2008 tot en met 31 augustus 2011 als pedagogisch medewerker in dienst geweest van werkgever. Op 24 november 2011 is zij w

Mediation wordt vaak ingezet als smeermiddel om een vastgelopen arbeidsrelatie weer op gang te krijgen. Dat dit niet zonder verplichtingen gaat, blijkt uit een beschikking van de rechtbank Rotterdam van 8 april 2015. Werkneemster is samengevat op 10 maart 2008 in dienst getreden. Sinds februari 2013 bestaat een conflict tussen werkneemster en haar leidinggevende. Een mediationtraject heeft niet tot een oplossing geleid.

Lees meer

Belangenafweging op grond van artikel 7:611 BW leidt ertoe dat seizoensarbeider, na 10 seizoenen ook voor het nieuwe seizoen een arbeidsovereenkomst v

De media maken de laatste tijd veelvuldig melding van tijdelijke contracten die massaal door werkgevers worden beeindigd om een onbepaalde tijd contract dan wel een vergoeding bij einde dienstverband te vermijden. In een uitspraak van 3 april 2015 heeft de Haagse kantonrechter geoordeeld over een seizoenswerker die al 10 jaar lang op basis van tijdelijke contracten werkzaam was.

Lees meer

Ontbindende voorwaarde inhoudende het onvoldoende beheersen van beperkte basiskennis van de Nederlandse taal na het volgen van een cursus die wordt af

Een bijzondere figuur in het arbeidsrecht is de ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst. Omdat een dergelijke voorwaarde het zogeheten gesloten stelsel van ontslagrecht doorkruist, worden er strenge eisen aan gesteld. Een van die eisen is dat de betrokken partijen geen invloed op de inwerkingtreding van de voorwaarde mogen kunnen uitoefenen.

Lees meer

Hoe spot je een dief? \'Antillianen/gouden tanden etc.\' als aanwijzing reden voor ontslag op staande voet wegens discriminatie?

Een bijzondere zaak bij de rechtbank Rotterdam (24 februari 2015). Werkneemster is sinds augustus 2014 als bedrijfsleidster op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst van werkgeefster, een kledingwinkel in het centrum van Rotterdam. Op 12 oktober 2014 zijn twee mannen en twee vrouwen met een Antilliaans uiterlijk in de winkel geweest.

Lees meer

Van je dochter moet je het maar hebben: ontslag op staande voet na 35 jaar dienstverband.

Werknemer is op 1 september 1980 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) KPN. Hij vervulde laatstelijk de functie van Accountverkoper op de afdeling KPN Event. Werknemer heeft medio november 2014 bij zijn dochter, die in Eindhoven werkt en studeert, een zogenoemde Mifi-box geïnstalleerd, omdat zijn dochter na het vertrek van haar huisgenoot uit de woning op dat moment geen beschikking had over internet.

Lees meer

Arbeidsongeschikt voor het werk maar wel de marathon lopen en klussen aan de eigen woning: ontslag op staande voet?

Regelmatig komt het voor dat werkgevers een medisch oordeel hebben over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Een medisch oordeel is evenwel voorbehouden aan UWV of bedrijfsarts, zo blijkt uit deze kwestie die speelde bij de rechtbank Rotterdam (18 december 2015).

Lees meer

Facebookvrienden met 12-jarige scholiere: ontslag wegens dringende reden

Met de huidige social media mogelijkheden, vervagen grenzen die in het verleden duidelijker (b)leken te zijn. Voor een werknemer niet zonder gevolgen, zo blijkt uit de volgende zaak. Werknemer treedt als pedagogisch medewerker in de buitenschoolse en tussenschoolse opvang in dienst van IJsselkids. In de gedragscode “Deelbeleid Gedragscode Omvangsvormen” is onder meer opgenomen dat IJsselkids van haar medewerkers verwacht dat zij terughouden zijn in het hebben van persoonlijke contacten met klanten.

Lees meer

Geen recht op loondoorbetaling zieke werknemer in detentie. Artikel 7:627 BW prevaleert.

Een interessant arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden van 3 maart 2015 over de vraag of een werknemer in detentie die ziek wordt, aanspraak heeft op loondoorbetaling. Immers, weliswaar verhindert de detentie de werkzaamheden doch als dat niet het geval zou zijn, zou de ziekte de oorzaak van het niet werken zijn.

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst toegevoegd kandidaat-deurwaarder die vanwege psychische klachten weigert beslag te leggen op roerende zaken.

Hoewel de (ongewenste) ontbinding van een arbeidsovereenkomst in menselijk opzicht een klein drama kan opleveren, leiden sommige feitencomplexen tot een glimlach. Zo ook de zaak waarover de kantonrechter Maastricht op 17 maart 2015 heeft geoordeeld.

Lees meer

Werknemer die via WhatsApp met een oud-collega een privégesprek voert en zijn boosheid over werkgever uit, handelt niet onrechtmatig.

Op 22 januari 2015 heeft de kantonrechter Maastricht zich gebogen over een zaak waarin blijkt dat de moderne communicatietechnieken tot wrijving op de werkvloer kan leiden en dat voorzichtigheid geboden is. Wat speelde in deze kwestie?

Lees meer

Bijzondere karakterstructuur werknemer, vergt van werkgever aangepaste methodiek

Op 21 januari 2015 heeft de kantonrechter Maastricht een bijzondere beschikking gewezen. Werknemer is sinds 1996 in dienst van Strukton. Sinds 2012 zijn diverse conflicten ontstaan, onder andere over de bedrijfsauto en het zonder toestemming afwezig zijn op het werk. In juli 2014 is het functioneren van werknemer als onvoldoende beoordeeld.

Lees meer

Bijzondere karakterstructuur werknemer, vergt van werkgever aangepaste methodiek

Op 21 januari 2015 heeft de kantonrechter Maastricht een bijzondere beschikking gewezen. Werknemer is sinds 1996 in dienst van Strukton. Sinds 2012 zijn diverse conflicten ontstaan, onder andere over de bedrijfsauto en het zonder toestemming afwezig zijn op het werk. In juli 2014 is het functioneren van werknemer als onvoldoende beoordeeld.

Lees meer

Afwijzing ontbindingsverzoek: onvoldoende dossier en geen verbetertraject doorlopen.

De kantonrechter Alkmaar oordeelde 23 februari 2015 over een ontbindingsverzoek van een werkgever die vond dat de medewerker disfunctioneerde. Wat was er aan de hand? Werknemer is sinds 1 juli 2013 voor onbepaalde tijd in dienst van Van der Horst in de functie van bedrijfsleider. Van der Horst voert het volgende aan. De bedoeling was dat werknemer zou doorgroeien naar directieniveau, maar gebleken is dat werknemer geen grip heeft gekregen op de organisatie en bedrijfsvoering. De functie van bedrijfsleider heeft werknemer nooit kunnen waarmaken.

Lees meer

Bedrijfsarts aansprakelijk voor verkeerde advisering re-integratie met als gevolg loonsanctie voor werkgever.

Een interessante zaak van de kantonrechter Alkmaar van 29 oktober 2014. Tussen Strogoff en de rechtsvoorgangster van ArboNed, te weten ArboDuo, is op 1 februari 2010 een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen, op grond waarvan ArboNed zich heeft verplicht tot de begeleiding van het ziekteverzuim van werknemers van Strogoff. Een werknemer van Strogoff heeft zich op 20 mei 2009 in verband met knie- en beenklachten ziek gemeld voor zijn werk als expeditiemedewerker.

Lees meer

Wat te doen met een scheldende manager die zijn middelvinger opsteekt naar collega\'s?

De kantonrechter Haarlem moest begin dit jaar oordelen over een werknemer die minst genomen wat communicatie- en gedragsissues had (ktr Haarlem 26 januari 2015). Wat was er aan de hand?

Lees meer

Afwijzing ontbindingsverzoek dat door werkneemster is ingediend

Een bijzondere uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 6 februari 2015. Werkneemster is sinds 1994 in dienst. Sinds 2007 vervult zij de functie Manager Zorg & Diensten. Werkneemster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daartoe voert zij het volgende aan. In 2010 is aangekondigd dat haar functie door een reorganisatie zou vervallen.

Lees meer

LWYRS Zoenen op de werkvloer? Alleen bij een verjaardag!

Nederlanders staan bekend om hun informele omgangsvormen op de werkvloer. Dit botst soms wel eens met andere culturen waar men formeler is. Het gerechtshof Leeuwarden heeft enige tijd geleden een arrest gewezen over een zaak waarbij het ging om de vraag of een leidinggevende vanwege het ongewenst zoenen van een aantal werknemers op staande voet ontslagen mocht worden.

Lees meer

Kan gokverslaafde medewerker straffeloos 10.000x bellen naar betaalnummer op kosten van de baas?

De kantonrechter Amsterdam heeft op 26 januari 2015 een interessante zaak behandeld. Werknemer is in dienst van Chipsoft. Op 8 november 2013 heeft werknemer gemeld dat hij met de door Chipsoft ter beschikking gestelde mobiele telefoon had gegokt en dat hij daardoor aanzienlijke telefoonkosten had veroorzaakt. Op 18 november 2013 heeft werknemer zich ziek gemeld en aan Chipsoft bericht dat hij zich zou laten opnemen in een verslavingskliniek.

Lees meer

Bijklussen tijdens ziekte bij de concurrent?

De kantonrechter Maastricht heeft op 29 januari 2015 een uitspraak gedaan in een kwestie die vaker voorkomt: een ziekte werknemer gaat tijdens zijn arbeidsongeschiktheid aan de slag op een andere plek. Kan dat zomaar?

Lees meer

Kabinet maakt hoofdlijnen overgangsrecht transitievergoeding bekend

De ministerraad heeft vrijdag 30 januari 2015 ingestemd met twee ontwerpbesluiten met betrekking tot de transitievergoeding die per 1 juli aanstaande wordt ingevoerd. ?Het betreft overgangsrecht dat moet voorkomen dat werkgevers bij ontslag dubbel moeten gaan betalen en een nadere uitwerking van het besluit dat regelt welke kosten met de transitievergoeding mogen worden verrekend. De definitieve besluiten worden pas na advies van de Raad van State bekend.

Lees meer

Ontslag tijdens proeftijd zwangere medewerkster discriminatoir?

Zo nu en dan verschijnt er een uitspraak waarin het ontslag tijdens de proeftijd centraal staat en waarbij de medewerkster in kwestie stelt discriminatoir te zijn behandeld en eigenlijk te zijn ontslagen wegens haar zwangerschap.

Lees meer

Ontslag op staande voet indien werknemer op vakantie gaat nadat werkgever toestemming heeft geweigerd?

Regelmatig rijst de vraag wat te doen indien een werknemer op vakantie gaat terwijl de werkgever toestemming voor de vakantie heeft geweigerd. In een arrest van 20 januari 2015 is daarover weer geoordeeld (Gerechtshof \'s-Hertogenbosch 20-01-2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:138). Wat was er aan de hand?

Lees meer

Verval vakantiedagen aan einde kalenderjaar in strijd met artikel 7:642 BW. Werkgever draagt administratieplicht van vakantieverlof ook ten aanzien va

Op 13 januari 2015 heeft het Hof \\\'s-Hertogenbosch zich uitgesproken over een vakantiedagenzaak waarbij de administratie van de opgenomen dagen feitelijk aan de werknemer was overgelaten. Wat was het geval?

Lees meer

Kan je een (vierde) arbeidsovereenkomst sluiten met gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst met een einde op termijn om zo de ketenregeling te ont

De Hoge Raad heeft op 9 januari 2015 een interessant arrest gewezen over een situatie die in de praktijk de wenkbrauwen al deed fronsen: die waarin werkgever en werknemer (bewust) een vierde arbeidsovereenkomst aangaan - en daarmee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op grond van de ketenregeling - doch om het effect daarvan weg te nemen gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst sluiten.

Lees meer

Payrolling en de WWZ

In de memorie van toelichting bij de WWZ wordt inzake de toestemming van het UWV voor opzegging wegens bedrijfseconomische redenen (artikel 7:671a (nieuw) BW) opgemerkt, dat de verplichting van de werkgever om eerst andere arbeidsrelaties, o.a. met ingeleende personen, te beëindigen (artikel 7:671a lid 5 sub c (nieuw) BW) geldt, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald.

Lees meer

Leidt intentieverklaring voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot schadevergoeding, indien werkgever toch geen vast dienstverband aanbie

Tijdens sollicitatiegesprekken meldt de werkneemster, dat zij met haar gezin moet verhuizen naar Zeeland, wanneer zij zou worden aangenomen, en dat zij dit niet voor slechts één jaar wil. Zij is kostwinner voor haar gezin en heeft een vast dienstverband elders. Zij kan niet het risico lopen dat zij nadien zonder baan met een huis in Zeeland blijft zitten. Vóór het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar tot 1 maart 2007 verkrijgt werkneemster een intentieverklaring van werkgever dat bij ongewijzigde omstandigheden een dienstverband voor onbepaalde tijd zal volgen.

Lees meer

Verval vakantiedagen aan einde kalenderjaar in strijd met artikel 7:642 BW.

Op 13 januari 2015 heeft het Hof \'s-Hertogenbosch zich uitgesproken over een vakantiedagenzaak waarbij de administratie van de opgenomen dagen feitelijk aan de werknemer was overgelaten. Wat was het geval? Werknemer is op 1 september 2007 op basis van een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Trajekt als algemeen directeur-bestuurder voor 36 uur per week.

Lees meer

Kan een bonusregeling worden afgeschaft met het beroep op gewijzigde maatschappelijke opvattingen (met instemming OR en een afbouwregeling)?

In de huidige maatschappelijke ontwikkeling staat het bonusbeleid bij veel werkgevers ter discussie. De kantonrechter Den Haag oordeelde op 24 december 2014 ( ECLI:NL:RBDHA:2014:16073) over de vraag of een werkgever de eerder overeengekomen bonusregeling mag afschaffen met een beroep op gewijzigde maatschappelijke opvatteingen over bonussen.

Lees meer

Senaat behandelt de Wet normering topinkomens tijdens reces met als doel (toch) inwerkingtreding per 1 januari 2015.

De Eerste Kamer komt volgende week, in het Kerstreces, bij elkaar om de Wet normering topinkomens te behandelen. Die wet moet regelen dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister (178.000 euro), waar dit nu nog 130% daarvan is (228.599 euro).

Lees meer

Stand van zaken wetsvoorstel Doorwerken na AOW-leeftijd

Op 10 november 2014 is het Wetsvoorstel ingediend houdende aanpassing van enige arbeidsrechtelijke bepalingen die een belemmering kunnen vormen voor werknemers en ambtenaren die na de AOW-gerechtigde leeftijd willen blijven werken (Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd)

Bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel is mede rekening gehouden met de bijzondere (arbeidsmarkt)positie van AOW-gerechtigden. Deze positie heeft een dubbel karakter. Aan de ene kant geldt dat AOW-gerechtigden aanspraak kunnen maken op AOW als basisinkomen, veelal aangevuld met een pensioenuitkering. Daardoor hebben zij (in beginsel) niet langer de noodzaak om door arbeid in het eigen onderhoud te voorzien. Bovendien wordt hun arbeidsmarktpositie reeds gefaciliteerd door het wegvallen van de premies voor de werknemersverzekeringen, wat leidt tot lagere loonkosten voor de werkgever. Aan de andere kant geldt dat werkgevers niet alleen letten op directe loonkosten maar ook op de kosten die gemoeid zijn met een mogelijk ontslag (waar in het kader van de Wwz al maatregelen voor zijn getroffen) of bij ziekte. In combinatie met de wens om verdringing tegen te gaan, heeft dit geleid tot het volgende pakket aan maatregelen.

Lees meer

Is de werkgever aansprakelijk als de werknemer na afloop van het werk over de poort klimt, waarbij hij met zijn ringvinger blijft haken?

(31 oktober 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6522). Wat was het geval in deze zaak? Werknemer is vanaf 1 september 2011 in dienst bij werkgeefster als medewerker houtzagerij. Na op 20 juni 2013 met een collega te hebben overgewerkt, heeft werknemer het bedrijfsterrein van werkgeefster verlaten. Omdat de poort gesloten was, zijn werknemer en zijn collega met gebruikmaking van een prullenbak over het hek dan wel de poort geklommen. Werknemer heeft daarbij met zijn hand steun gezocht op de bovenkant van het hek en is, toen hij zich naar beneden liet vallen of naar beneden sprong, met een ring blijven haken aan een van de stalen punten, met als gevolg dat de ringvinger van zijn rechterhand volledig is afgescheurd. Als gevolg daarvan heeft werknemer blijvend lichamelijk letsel opgelopen en is hij (deels) arbeidsongeschikt geworden. In de onderhavige deelgeschilprocedure verzoekt werknemer voor recht te verklaren dat werkgeefster ex artikel 7:658 BW aansprakelijk is. Werkgeefster stelt dat de schade niet in de uitoefening van de werkzaamheden is geleden en dat werknemer roekeloos heeft gehandeld.

Lees meer